Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeenschap. De leerlingen krijgen mogelijkheden om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je rechten opkomen, leren reflecteren en communiceren, feedback geven en ontvangen, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren. De wereld wordt steeds complexer. Voor leerkrachten en kinderen is het daarom van belang relaties te zien en te begrijpen.

Het aanleren van sociaal gedrag vindt op vele manier vorm. De belangrijkste pijler hiervoor op onze school is de Kanjertraining.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Op onze school streven we met de Kanjertraining de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De methode heeft een leerlingvolgsysteem dat we gebruiken om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het is voor ons de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Het helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar de Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Meer informatie over de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl)