OR

Wat is het en wat heb je eraan?

OR staat voor OuderRaad. De ouderraad organiseert de activiteiten op school, zoals het familiefeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis en kleuterfeest. Per activiteit vormt de ouderraad een commissie die verantwoordelijk is voor de activiteit. Als er extra hulp nodig is dan vraagt de commissie andere ouders om ondersteuning.

In september wordt jaarlijks een bestuur voor de ouderraad gekozen. De bestuur bestaat uit drie ouders, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is door de gezamenlijke ouders ook benoemd als ouderraad in de zin van het reglement van de medezeggenschapsraad (art. 47 MR-reglement Franciscusschool).

Dit houdt in dat de ouderraad, de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd advies geven t.a.v. de onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn. De voorzitter MR en voorzitter OR vergaderen eens in de 4 maanden. De ouderraad zelf vergadert 6-wekelijks. Een vertegenwoordiger van het lerarenteam is daarbij aanwezig.

De ouderraad kan ook functioneren als schakel tussen de ouders en de school. Ouders kunnen contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. Als dat nodig is, neemt de ouderraad contact op met de directie om eventuele problemen te bespreken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten op school te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte ervan wordt bij algemene jaarvergadering vastgesteld. Voor het schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders van groep 8 gevraagd. We organiseren ook activiteiten die eenmalig extra geld opleveren. Hiervan schaffen we extra’s aan, die niet betaald kunnen worden van de vrijwillige ouderbijdrage.

Inzage en vragen

Je kunt de statuten van de ouderraad, het huishoudelijk reglement en de begroting inzien bij de directie, of deze opvragen via de email: or@kbs-franciscus.nl. Voor vragen kunt je ook op dit e-mailadres terecht, of spreek één van de leden aan.

Nieuws

In de Algemene Ledenvergadering van 18 september 2018 heeft de OR de afsluiting van het schooljaar 2017-2018 en Presentatie budget ALV 2018-2019 gepresenteerd. Deze presentatie geeft u een beeld van de uitgaven die de OR doet van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast leest u welke activiteiten de OR (mede) organiseert voor uw kinderen.

Staand, van links naar rechts:
Linda Vermeulen (Mette gr 6 en Stan gr 2), Yvette van der Linden (Esmee gr 5 en Daan gr 2), Bianca van Venetien (Elvi gr 5 en Lily gr 2) en Reka Brendel – Kovacs (Katalin gr 6, Evelin gr 3 en Daniel)

Zitten, van links naar rechts:
Samantha Kok (Emma gr 5 en Sophie gr 2), Tamara Derks (Esmee gr 3) en Chantal van der Hoeff (Veerle gr 6 en Liam gr 2)

Op de foto ontbreekt Patricia van den Bosch (Bjorn gr 8 en Thijs gr 7)

Het Dagelijks bestuur bestaat uit Linda Vermeulen (voorzitter), Reka Brendel – Kovacs (penningmeester) en Chantal van der Hoeff (secretaris)