Ons onderwijs – vernieuwing

Ons onderwijs is momenteel volop in ontwikkeling. Daarbij zijn enkele van onze kernwaarden uitgangspunt:

  • Verantwoordelijkheid: eigen keuze maken
  • Samenwerken: leren van en met elkaar
  • Enthousiasme: omgeving; inspirerend & stimulerend
  • Uitdagingen: aandurven vernieuwingen

Het doel van ons onderwijs is ‘onderwijs op maat waarbij hoge betrokkenheid van uw kind centraal staat’.
Dit doen we door:
– Ieder kind te erkennen in zijn eigenheid. Je mag zijn wie je bent, wij passen het onderwijs zoveel mogelijk aan je aan.
– Van ieder kind de unieke talenten te ontwikkelen. Door dramalessen en het werken vanuit doelen leren de kinderen hun talenten kennen en ontwikkelen.
– 21st century skills te integreren in het onderwijs. We besteden daarbij extra aandacht aan  het ontwikkelen van reflectievaardigheden en eigenaarschap.
– Kinderen samen te laten werken. We zetten tijdens de lessen onder andere coöperatieve werkvormen in.
– Leerkrachten samen te laten werken. Bij de kleuterbouw zijn 2 leerkrachten en 1 onderwijsassistent samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze kinderen. Bij groep 3-8 zullen leerkrachten nauw gaan samenwerken. En lessen voor bereiden en meer overleg plegen over het aanbod voor de kinderen.
– Werken vanuit leerlijnen en lesdoelen. Niet de lesmethode maar het lesdoel staat centraal. Dit houdt in dat niet altijd de geijkte weg gevolgd wordt om het doel te bereiken. Ook wordt uw kind meer betrokken bij de persoonlijk te bereiken doelen en hoe dat het beste kan gebeuren. 

Kleuterunit
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we bij de kleuters met één kleuterunit. De dag verloopt volgens een vaste en herkenbare structuur. De kinderen starten en eindigen de dag bij hun vaste leerkracht. Na de dagopening verspreiden de kinderen zich over de kleuterunit. Er wordt in verschillende hoeken en kleine kringen gewerkt onder leiding van een leerkracht. Deze activiteiten en hoeken worden aangepast aan de voor de leerlingen gestelde doelen. Deze doelen komen uit ons observatie en registratiesysteem KIJK! Door deze manier van werken zien en observeren meerdere leerkrachten uw kind. Dagelijks worden deze observaties verwerkt en besproken. Naar aanleiding van deze observaties werken de kinderen altijd op hun eigen ontwikkelingsniveau.

Groep 3-8
De kinderen zitten in een vaste groep met een eigen leerkracht. Ons onderwijs wordt meer en meer gebaseerd op de leerlijnen. Dit betekent dat we vanuit de leerlijn van een vak onze leerdoelen en ons lesaanbod bepalen. Deze leerdoelen zijn zichtbaar in de klassen. Dit houdt ook in dat kinderen weten waarom ze iets gaan leren en invloed hebben op wat en hoe ze leren.

Het eigenaarschap en de betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot door middel van het voortoetsen van kennis. Kinderen krijgen zo inzicht in hun eigen kunnen en maken keuzes om al dan niet aan te sluiten bij de instructie. Leerkrachten begeleiden de kinderen naar aanleiding van de resultaten van deze voortoets bij hun keuzes door het voeren van kindgesprekken.

Daarnaast zal de les ook meer aansluiten bij de beleving van de kinderen. Waar het kan zijn we zoveel mogelijk handelend bezig i.p.v. bijvoorbeeld verwerking in een schrift.

Kinderen zien zo waar ze het geleerde in de praktijk kunnen toepassen. We zijn vorig jaar gestart met het vakgebied rekenen. Dit schooljaar komen er andere vakken bij.

Tevens gaan we dit schooljaar onderzoeken welke organisatievorm het meest passend is bij deze manier van lesgeven. Op termijn zullen de kinderen niet meer in hun vaste groep met eigen leerkracht zitten zoals we dat nu kennen