Ons onderwijs – vernieuwing

Ons onderwijs is momenteel volop in ontwikkeling. Daarbij zijn enkele van onze kernwaarden uitgangspunt:

  • Verantwoordelijkheid: eigen keuze maken
  • Samenwerken: leren van en met elkaar
  • Enthousiasme: omgeving; inspirerend & stimulerend
  • Uitdagingen: aandurven vernieuwingen

Het doel van ons onderwijs is ‘onderwijs op maat waarbij hoge betrokkenheid van uw kind centraal staat’.
Dit doen we door:
– Ieder kind te erkennen in zijn eigenheid. Je mag zijn wie je bent, wij passen het onderwijs zoveel mogelijk aan je aan.
– Van ieder kind de unieke talenten te ontwikkelen. Door dramalessen en het werken vanuit doelen leren de kinderen hun talenten kennen en ontwikkelen.
– 21st century skills te integreren in het onderwijs. We besteden daarbij extra aandacht aan  het ontwikkelen van reflectievaardigheden en eigenaarschap.
– Kinderen samen te laten werken. We zetten tijdens de lessen onder andere coöperatieve werkvormen in.
– Leerkrachten samen te laten werken. Bij de kleuterbouw zijn 2 leerkrachten en 1 onderwijsassistent samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze kinderen. Bij groep 3-8 zullen leerkrachten nauw gaan samenwerken. En lessen voor bereiden en meer overleg plegen over het aanbod voor de kinderen.
– Werken vanuit leerlijnen en lesdoelen. Niet de lesmethode maar het lesdoel staat centraal. Dit houdt in dat niet altijd de geijkte weg gevolgd wordt om het doel te bereiken. Ook wordt uw kind meer betrokken bij de persoonlijk te bereiken doelen en hoe dat het beste kan gebeuren. 

Hieronder ziet u linkjes naar alle presentaties en brieven die we tot nu toe hebben laten zien.
Presentatie maart 2017 onderbouw
Brief met toelichting maart 2017 onderbouw
Presentatie april 2017 hele school
Brief met toelichting april 2017
Presentatie informatieavond september 2017
Brief met toelichting september 2017

2017-2018: Kleuterbouw
Vanaf dit schooljaar zijn er bij de kleuters geen groepen meer zoals we dat nu kennen, maar werken we met één kleuterbouw.  De dag verloopt volgens een vaste en herkenbare structuur  voor de kinderen.  De kinderen starten de dag bij hun vaste juf. Na de dagopening verspreiden de kinderen zich over de kleuterbouw en wordt er in verschillende hoeken onder leiding van een juf gewerkt. Door deze manier van werken kunnen we beter aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Bovendien kunnen de talenten van de leerkrachten effectiever worden ingezet. 

2017-2018: groep 3-8
De kinderen zitten nog wel in een vaste groep met een eigen leerkracht. We gaan ons onderwijsaanbod baseren op de leerlijnen. Dit betekent dat we vanuit de leerlijn van een vak onze lesdoelen en ons lesaanbod gaan bepalen. Dit houdt ook in dat kinderen mede bepalen wat ze gaan leren en waarom ze dat gaan leren.
Daarnaast zal de les ook meer aansluiten bij de beleving van de kinderen. Waar het kan willen we zoveel mogelijk handelend bezig zijn i.p.v. bijvoorbeeld verwerking in een schrift.
We starten met het vakgebied rekenen. Lopende het schooljaar komen er andere vakken bij.
Tevens gaan we dit schooljaar onderzoeken welke organisatievorm het meest passend is bij deze manier van lesgeven. Op termijn zullen de kinderen niet meer in hun vaste groep met eigen leerkracht zitten zoals we dat nu kennen.